•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o zápise detí do MŠ v Iliji

 05.04.2017

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Pre školský rok 2017/2018

Zápis detí do Materskej školy Ilija

sa uskutoční v termíne

od 01.04. – 31.05.2017

Riaditeľka MŠ Ilija č.151 podľa § 3 odst. 2 Vyhlášky MŠ SR č.

 306 /2008 Z.z. o MŠ v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z., zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018.

Podmienky prijatia:

-         Do materskej školy sa prijímajú deti od 2 – 6 rokov

Prednostne budú prijaté:

-         Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa ZŠ odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

-         Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa ZŠ dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

-         Dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Tlačivo žiadosti si môže rodič ( zákonný zástupca) prevziať v materskej škole v pracovných dňoch v čase prevádzky od

6,30 – 15,00 hodiny.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné podávať v termíne do 31. Mája 2017

Rodič je povinný:

-         Vypísať žiadosť a potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý potvrdí spôsobilosť dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotný stav.

-         Vyplnenú žiadosť potvrdenú od lekára rodič odovzdá triednej učiteľke alebo riaditeľke materskej školy.

Rozhodnutie prijatí/ neprijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 30 dní odo dňa podania prihlášky po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Mgr. Iveta Zorvanová

Riaditeľka materskej školy

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: