•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OZNÁMENIE o zasadnutí zhromaždenia vlastníkov Želiarskej a pasienkovej spoločnosti v Iliji pozem.spol.

 10.05.2017

                                           O Z N Á M E N I E                               

Želiarska a pasienková spoločnosť v Iliji pozem. spol. oznamuje, že dňa 11.06.2017  o 15.30 hod. na obecnom úrade obce Ilija sa uskutoční zasadnutie zhromaždenia vlastníkov.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Voľba overovateľov zápisnice.
 5. Správa odborného lesného hospodára.
 6. Správa o činnosti a hospodárení Želiarskej spoločnosti.
 7. Rôzne.
 8. Diskusia.
 9. Návrh na uznesenie.
 10. Záver

V Iliji dňa 10.05.2017                                    

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Vratislav Cengel

                                                                                                predseda ŽaPS v Iliji

V prípade, že  sa nemôžete  zúčastniť na zasadnutí zhromaždenia a bude Vás zastupovať iná osoba, je potrebné, aby ste ju splnomocnili riadne vyplneným splnomocnením, ktorým sa splnomocnenec preukáže a splnomocnenie odovzdá pri prezentácii.

S P L N O M O C N E N I E

Splnomocniteľ :  meno     a   priezvisko.......................................................................................

dátum narodenia:...........................................  trvale bytom: .......................................................

týmto splnomocňujem splnomocnenca :  meno a priezvisko.......................................................

dátum narodenia: .........................................trvale bytom:...........................................................

číslo OP:............................................, aby ma v plnom rozsahu zastupoval na zasadnutí zhromaždenia Želiarskej a pasienkovej spoločnosti konanom dňa  11.06.2017  o 15.30  hod.

V.......................... dňa..............................

                                                                                   ___________________

podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam                                          ___________________

V………………….. dňa………………..                podpis splnomocnenca      

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: