•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OZNÁMENIE o zasadnutí zhromaždenia vlastníkov Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ilija pozem.spol.

 10.05.2017

Oznámenie

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Ilija pozem.spol., vám oznamuje, že dňa 11.06.2017  o 17,00 hod. na obecnom úrade obce Ilija sa uskutoční zasadnutie zhromaždenia vlastníkov.

Program::

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Voľba overovateľov zápisnice
  5. Správa odborného lesného hospodára.
  6. Správa o činnosti a hospodárení Urbárskeho spoločenstva.
  7. Rôzne
  8. Diskusia

9.     Návrh na uznesenie

10.  Záver

V Iliji dňa 10.05.2017                                    

                                                                                  RNDr. Pavel Bačík

                                                                                               za výbor

V prípade, že  sa nemôžete  zúčastniť na zasadnutí zhromaždenia a bude Vás zastupovať iná osoba, je potrebné, aby ste ju splnomocnili riadne vyplneným splnomocnením, ktorým sa splnomocnenec preukáže a splnomocnenie odovzdá pri prezentácii.

S P L N O M O C N E N I E

Splnomocniteľ :  meno     a   priezvisko.......................................................................................

dátum narodenia:...........................................  trvale bytom: .......................................................

týmto splnomocňujem splnomocnenca :  meno a priezvisko.......................................................

dátum narodenia: .........................................trvale bytom:...........................................................

číslo OP:............................................, aby ma v plnom rozsahu zastupoval na zasadnutí zhromaždenia Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Ilija konanom dňa  11.06.2017 o 17.00  hod.

V.......................... dňa..............................

                                                                                   ___________________

podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie príjmam                                          ___________________

V………………….. dňa………………..                podpis splnomocnenca

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: