•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Obchodno-verejná súťaž na predaj hnuteľného majetku obce Ilija

 15.05.2017

                                                                   Obec Ilija

                                                                v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku Obce Ilija a to:

1.      Nákladný automobil P-V3S  PAD  č.124767

2.      Nákladný automobil   P-V3S  Valník (s navijakom)

3.      Nákladný automobil P-V3S  PAD  č.4030631

4.      Elektrocentrála EC – 30kVA

5.      Osobný terénny automobil UAZ -469

6.      Príves za P-V3S

  Technika je v pojazdnom stave.

Podmienky verejnej súťaže

I.

Úvodné ustanovenie

Predaj nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami    hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

                1. Nákladný automobil P-V3S  PAD č.124767

                2. Nákladný automobil P-V3S  Valník (s navijakom)

  3. Nákladný automobil P-V3S  PAD č.4030631

  4. Elektrocentrála EC – 30kVA

  5. Osobný terénny automobil UAZ -469

  6. Príves za P-V3S

                                                                             III.

                                                                 Priebeh súťaže

1.      Vyhlásenie súťaže : 15.5.2017.

2.      Ukončenie predkladania návrhov súťaže je   13.7.2017 o 14.00 hod.

3.      Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 13.7.2017 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Iliji.

IV.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1.       Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli Obce Ilija a webovej stránke obce www.obecilija. dňa 15.5.2017.

2.       Navrhovateľ môže predložiť návrh na všetky veci, ktoré sú predmetom predaja, avšak  môže predložiť najviac jeden návrh na jednu vec. Ak podá navrhovateľ viac návrhov na jednu vec budú všetky zo súťaže vylúčené.

3.       Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII.  týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. V prípade zmarenia výberu, nepodpísania zmluvy bude navrhnutý za kupujúceho druhý záujemca v poradí.

4.       Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich najneskôr do ukončenia lehoty na  predkladanie ponúk.

5.       Vyhlasovateľ Obec Ilija (do 10 dní) oboznámi záujemcov s výsledkom verejnej obchodnej súťaže a to zverejnením zápisnice z otvárania obálok a to na úradnej tabuli obce Ilija ako aj na webovej stránke obce www.obecilija.sk. Prvých v poradí oboznámi vyhlasovateľ s výsledkami verejnej obchodnej súťaže písomne a vyzve ich k podpísaniu kúpnej zmluvy.

6.       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená.

7.       Pre bližšie informácie, prípadne obhliadky kontaktovať starostu obce na t.č.0911918255.

8.       Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach  súťaže.

9.       Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

10.    Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

11.    Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa otvárania obálok, potom už komisia pracuje samostatne.

V.

Podmienky  predaja

  1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj, schválením Obecným zastupiteľstvom Ilija.
  2. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže kupujúcemu, inak stráca nárok na kúpu.
  3. Kúpnu cenu kupujúci uhradí  pred podpisom kúpnej zmluvy, t. j. najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže kupujúcemu.

VI.

Kritéria hodnotenia návrhov

1.     Kritériá hodnotenia  predložených návrhov sú nasledovné:                                                       

·                  najvyššia navrhovaná kúpna cena nehnuteľnosti predložená

                                  navrhovateľom

                                     

  1. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
  2. V prípade rovnakých návrhov  rozhodne skorší termín podania návrhu.

VII.

Podanie ponuky/ návrhu

1.        Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa :

                                         Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Banská Štiavnica

                      s viditeľným označením - textom :

„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE *(predmet súťaže) „

                        Navrhovateľ  na obálku uvedie v predmete súťaže predmet o ktorý má záujem 

                        podľa čl. II. Tejto obchodno-verejnej súťaže.

2.         Poverený zamestnanec podateľne obecného úradu vyznačí na obálkePrijaté : poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom “.

3.        Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie :

3.1.      presné označenie navrhovateľa

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, a priloží kópiu živnostenského listu, resp. aktuálneho výpisu z obchodného registra a tel. č.)

3.2.      označenie predmetu súťaže o ktorú má navrhovateľ záujem

3.3.      ponuku kúpnej ceny

3.4.      záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi techniku v stave v akom sa nachádza  za  

          ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí  tak, ako je uvedené v čl. V. bod 3 tohto    

          vyhlásenia súťaže

 3.5.      súhlas s podmienkami vyhlásenej  súťaže

 3.6.  ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka    a podpis konajúcej osoby /.

 3.7.    súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa v zmysle Zákona č.122/2013       

         Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych  predpisov.

V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

 Ilija, dňa 15.05.2017

                                                          

                                                                                                               Vratislav Cengel

                                                                                                                   starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: