•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj hnuteľného majetku obce - Zápisnica z otvárania obálok

 17.07.2017

                                                                                          ZÁPISNICA

                                           z otváranie obálok a vyhodnotenia predložených ponúk

z obchodno – verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenie predložených ponúk  zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmysle uznesenia OZ č. 7 – 12/2016, ktorým bol schválený odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce – vojenská technika:

1.  Nákladný automobil P-V3S  PAD  č.124767

2.  Nákladný automobil   P-V3S  Valník (s navijakom)

3.  Nákladný automobil P-V3S  PAD  č.4030631

4.  Elektrocentrála EC – 30kVA

5.  Osobný terénny automobil UAZ -469

6.  Príves za P-V3S

Vyhlasovateľ: Obec Ilija

Otváranie obálok: 13.07.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Komisia pracovala v zložení:

● Michaela Bačíková, predseda komisie                    

● Alžbeta Lulčová, člen komisie, zapisovateľ             

●Zuzana Michníková, člen komisie

Obchodno-verejná súťaž bola zverejnená:

● na stránke obce Ilija www.obecilija.sk, na úradnej tabuli obce dňa 15.05.2017  

● v novinách Štiavnické noviny – 5x  (18.05., 01.06., 15.06., 22.06., 29.06.2017)

● v regionálnej tlači Žiarsko – 4x  (19.05., 02.06., 16.06., 30.06.2017) 

Lehota na podávanie návrhov: do 13.07.2017, do 14,00 hod. v podateľni Obecného úradu Ilija.

Zasadnutie komisie sa konalo dňa 13.07.2017 o 14,00 hod. na Obecnom úrade v Iliji. Komisia konštatovala, že do stanoveného termínu boli doručené nasledovné ponuky, ktoré boli vyhodnotené v poradí od najvyššej navrhovanej ceny:

Následne Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 13.07.2017, o 18,00 hod. schválilo Uznesením č. 3-07/2017 odpredaj techniky za najvyššiu navrhovanú ponuku:

1.  Nákladný automobil P-V3S  PAD  č.124767

2.  Nákladný automobil   P-V3S  Valník (s navijakom)

3.  Nákladný automobil P-V3S  PAD  č.4030631

5.  Osobný terénny automobil UAZ - 469

6.  Príves za P-V3S

Ďalej Obecné zastupiteľstvo neschválilo Uznesením č. 3 -07/2017 odpredaj techniky č. 4.  Elektrocentrála EC – 30kVA a to z dôvodu navrhnutých nízkych ponúknutých cien. Vyhlasovateľ VOS si uplatnil právo odmietnuť predložené návrhy a to podľa bodu IV., ods. 6 verejnej obchodnej súťaže.

Výsledky súťaže:

  1.Nákladný automobil P-V3S  PAD č. 124767

1. Martin Schmidt, Ilija 171, Banská Štiavnica                  1.410,00 ,                       07.07.2017

2. Paulína Mojžišová, Banská Belá 424                                 1.200,00 €                        11.07.2017

3. Ľubomír Roob, Veternícka 150/28, Kremnica                     1.101,00 €                        23.06.2017

4. Michal Jaššák, Riečna 857, Rabča                                     1.035,00 €                        08.06.2017

5. Jozef Víglašský, Slobody 451/114, Žarnovica                    1.009,00 €                        12.07.2017

6. Andrea Lehotská, Kľakovská 891/2a, Žarnovica                   909,00 €                        12.07.2017

7. Eva Petrášová, Bzenica 129                                                  500,00 €                       12.07.2017

      2.Nákladný automobil P-V3S  Valník (s navijakom)

1. Jozef Víglašský, Slobody 451/114, Žarnovica                 1.809,00                         12.07.2017

2. Andrea Lehotská, Kľakovská 891/2a, Žarnovica                 1.709,00 €                        12.07.2017

3. Martin Schmidt, Ilija 171, Banská Štiavnica                        1.410,00 €                        07.07.2017

4.  Ľubomír Roob, Veternícka 150/28, Kremnica                    1.101,00 €                        23.06.2017

5.  Michal Jaššák, Riečna 857, Rabča                                    1.035,00 €                        08.06.2017

6.  Štefan Šurjanský, Rudno nad Hronom 198                       1.025,00 €                        13.07.2017

7.  Eva Petrášová, Bzenica 129                                                 900,00 €                        12.07.2017

8.  Lukáš Ciglan, Vysoká 60                                                       700,00 €                        11.07.2017

3.Nákladný automobil P-V3S  PAD č. 403061

1. Martin Schmidt, Ilija 171, Banská Štiavnica                  1.310,00 €                        07.07.2017

2.  Ľubomír Roob, Veternícka 150/28, Kremnica                   1.201,00 €                        23.06.2017

3.  Michal Jaššák, Riečna 857, Rabča                                   1.035,00 €                        08.06.2017

4. Jozef Víglašský, Slobody 451/114, Žarnovica                      709,00 €                        12.07.2017

5. Andrea Lehotská, Kľakovská 891/2a, Žarnovica                  609,00 €                        12.07.2017

6.  Lukáš Ciglan, Vysoká 60                                                     600,00 €                        11.07.2017

7.  Eva Petrášová, Bzenica 129                                               400,00 €                        12.07.2017

   4.Elektrocentrála EC – 30kVA

1.  Lukáš Ciglan, Vysoká 60                                                    500,00 €                        11.07.2017

2. Jozef Víglašský, Slobody 451/114, Žarnovica                     309,00 €                        12.07.2017

3. Andrea Lehotská, Kľakovská 891/2a, Žarnovica                 259,00 €                        12.07.2017

4.  Michal Jaššák, Riečna 857, Rabča                                    200,00 €                        08.06.2017

        Predaj elektrocentrály – zrušený!

        5.Osobný terénny automobil UAZ – 469

1. BUTKOVA, J. Holého 153, Likavka                                 1.250,00                         11.07.2017

2. Ján Butko, Likavka 153                                                      1.200,00 €                        11.07.2017

3.  Ľubomír Roob, Veternícka 150/28, Kremnica                   1.001,00 €                        23.06.2017

4.  Michal Jaššák, Riečna 857, Rabča                                      635,00 €                        08.06.2017

5.  Lukáš Ciglan, Vysoká 60                                                      600,00 €                        11.07.2017

6. Jozef Víglašský, Slobody 451/114, Žarnovica                       509,00 €                        12.07.2017

7. Pavol Páleník, Hlavná 254, Veľké Zálužie                             505,00 €                        11.07.2017

8. Miroslav Krátky, Považská 1707/45, Trenčín                         420,00 €                        12.07.2017

9. Andrea Lehotská, Kľakovská 891/2a, Žarnovica                   409,00 €                        12.07.2017

10.Eva Petrášová, Bzenica 129                                                 250,00 €                        12.07.2017

6.Príves za P-V3S

1. Jozef Víglašský, Slobody 451/114, Žarnovica                 209,00                         12.07.2017

2. Michal Jaššák, Riečna 857, Rabča                                      200,00 €                       08.06.2017

3. Andrea Lehotská, Kľakovská 891/2a, Žarnovica                 159,00 €                        12.07.2017

4. Emília Zúbeková, Horné Hámre 345                                   121,50 €                        12.07.2017

Obecný úrad v Iliji vyzve (telefonicky) víťazov súťaže do 30 dní k podpísaniu kúpno-predajných zmlúv.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: